ขอ อย. ออนไลน์

วิธี ขอ อย. ออนไลน์ ง่ายๆ ผ่านระบบ e-Submission

อย.ได้มีการปรับปรุงวิธีการดำเนินการเพื่อขออนุญาตผ่านทางระบบออนไลน์ เพื่อเพิ่มความสะดวกให้กับผู้ที่ติดต่อขอยื่นจดเลข อย. โดยผู้ประกอบการสามารถหาข้อมูลและวิธีการจดแจ้ง การดำเนินการยื่นขอ ผ่านทางเว็บไซต์ www.fda.moph.go.th  ในระบบที่เรียกว่า “e-Submission” ซึ่งทำอย่างไรถึงจะสามารถเข้าใช้งานในระบบ e-Submission ได้ สามารถติดตามอ่านรายละเอียดดังต่อไปนี้

ขอ อย. ที่ไหน

ขอ อย. ที่ไหน

สำหรับสถานที่ยื่นคำขออย. นั้น ในกรณีสถานที่ผลิตตั้งอยู่ในกรุงเทพมหานคร ให้ยื่นคำขอที่ศูนย์บริการผลิตภัณฑ์สุขภาพเบ็ดเสร็จ (one stop service center) สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา และกรณีสถานที่ผลิตตั้งอยู่ต่างจังหวัดให้ยื่นคำขอ ณ สำนักงานสาธารณสุขในจังหวัดนั้นๆ

เตรียมความพร้อมก่อนยื่นเอกสาร

เตรียมความพร้อมก่อนยื่นเอกสาร

การเตรียมความพร้อมเพื่อขอ อย.ในระบบ e-Submission จะมีการยืนยันว่าผู้ประสงค์ใช้งานเข้าระบบออนไลน์ เป็นผู้มีอำนาจตามใบอนุญาตจริงหรือได้รับมอบอำนาจให้ดำเนินแทนได้มากน้อยเพียงใดในการขอ อย. เพื่อดำเนินการขออนุญาตผ่านทางระบบออนไลน์ โดยจะต้องยื่นเอกสารเพื่อขอเข้าใช้ระบบกับทางเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบ (Admin) ตามสถานที่ต่างๆ  แล้วแต่กรณี โดยผู้เข้าใช้งานสามารถเข้าใช้ระบบได้ตามสิทธิ์ที่ได้แจ้งไว้ โดยช่องทางการยื่นเอกสารเพื่อขอสิทธิ์การเข้าใช้ระบบนั้น สามารถติดต่อยื่นเอกสารเพื่อขอเปิดสิทธิ์เข้าใช้ “ระบบอาหาร” ได้ดังนี้

 1. กรณีสถานที่ผลิต/นำเข้า ตั้งอยู่ที่ กรุงเทพมหานคร ยื่นที่ตึกสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ตามประเภทคำขอ ดังนี้
 • คำขอเลขสารบบอาหาร (งานอนุญาตผลิตภัณฑ์อาหาร) ยื่นที่งานประชาสัมพันธ์ ห้อง 325 ชั้น 3 อาคาร 5
 • คำขอโฆษณาอาหาร ยื่นที่งานโฆษณา ห้อง 325 ชั้น 3 อาคาร 5
 • คำขอหนังสือรับรองเพื่อการส่งออก ยื่นที่งานหนังสือรับรองฯ ห้อง 325 ชั้น 3 อาคาร 5
 1. กรณีสถานที่ผลิต/นำเข้า ตั้งอยู่ ณ ต่างจังหวัด ยื่นขอเปิดสิทธิ์เข้าใช้ระบบอาหารได้ที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนั้นๆ
 2. กรณีโฆษณาอาหาร
 • ประสงค์เผยแพร่ทั่วประเทศ ยื่นได้ที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ห้อง 325 ชั้น 3 อาคาร 5
 • ประสงค์เผยแพร่ในแต่ละจังหวัดนั้นๆ ยื่นได้ที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนั้นๆ

ทั้งนี้ โปรดสอบทานความถูกต้อง ความครบถ้วน ได้แก่ การรับรองสำเนา (ด้วยวิธีการตรวจสอบหลักฐานการอนุญาตทางอิเล็กทรอนิกส์) การเลือกและลงรายการต่างๆ ก่อนยื่นเอกสาร และข้อความต้องครบถ้วนตามเนื้อหาของตัวอย่างเอกสาร หากพบข้อบกพร่องอาจไม่ได้รับความสะดวกในการดำเนินการ

ในส่วนของการเตรียมเอกสารประกอบการยื่นขอสิทธิ์เข้าใช้ระบบอาหาร สามารถติดต่อยื่นเอกสารเพื่อขอเปิดสิทธิ์เข้าใช้ระบบอาหารได้ 2 ช่องบริการ ดังนี้

 1. กรณีผู้ดำเนินกิจการหรือผู้รับอนุญาต(เจ้าของ) เข้าใช้งานระบบด้วยตนเอง

1.1) ยื่น แบบฟอร์มการขอเปิดสิทธิ์เข้าใช้ระบบ e-Submission ด้านอาหาร สำหรับผู้ดำเนินกิจการหรือผู้รับอนุญาต โดยแนบหลักฐานต่างกันตามแต่ละกรณี ดังนี้

กรณีเป็นผู้ดำเนินกิจการ

 1.  ผู้ดำเนินกิจการเป็นชื่อบุคคลคนเดียว ยื่นหลักฐาน ได้แก่
 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาใบอนุญาตฉบับปัจจุบัน (ทุกหน้า)
 • สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล (หน้าแรก) (กรณีผู้รับอนุญาตเป็นนิติบุคคล)
 • กรณีผู้รับอนุญาตเป็นบุคคลธรรมดา แนบสำเนาใบทะเบียนพาณิชย์
 1. ผู้รับอนุญาตเป็นชื่อบุคคลมากกว่า 1 และอำนาจลงนามร่วม กรณีนี้จะยื่นคำขอทาง e-Submission ต้องมีหนังสือมอบอำนาจให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งดำเนินการ

กรณีเป็นผู้รับอนุญาต

 1.  ผู้รับอนุญาตเป็นนิติบุคคล หากมีอำนาจลงนามได้เพียงคนเดียว ให้ยื่นหลักฐาน ดังนี้
 • สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล (หน้าแรก)
 • สำเนาบัตรประชาชน
 1.  ผู้ดำเนินกิจการเป็นชื่อบุคคลมากกว่า 1 และอำนาจลงนามร่วม กรณีนี้จะยื่นคำขอทาง e-Submission ต้องมีหนังสือมอบอำนาจให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งดำเนินการ
 2.  ผู้รับอนุญาตเป็นบุคคลธรรมดา ให้ยื่นสำเนาบัตรประชาชน และสำเนาใบทะเบียนพาณิชย์

1.2) หลังจากยื่นหนังสือเรียบร้อยแล้ว เจ้าหน้าที่จะดำเนินการตรวจสอบ เมื่อถูกต้องจะดำเนินการเพิ่มสิทธิ์ในการเข้าใช้งานระบบ ภายใน 1 – 3 วันทำการ

 1. กรณีมอบอำนาจให้บุคคลอื่นเข้าใช้ระบบแทน

2.1) ยื่นหนังสือมอบอำนาจ ซึ่งระบุช่วงเวลามอบอำนาจไม่เกิน 5 ปี ติดอากรแสตมป์ 30 บาท (30 บาท/ผู้รับมอบอำนาจ แนะนำให้ทำต่อผู้รับมอบอำนาจ 1 คน) พร้อมแนบเอกสารหลักฐานประกอบ ได้แก่

 • สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล อายุไม่เกิน 6 เดือน/หรือใบทะเบียนพาณิชย์
 • สำเนาบัตรประชาชน ที่ยังไม่หมดอายุและอ่านได้ชัดเจนของผู้มอบอำนาจ/กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทได้
 • สำเนาบัตรประชาชน ผู้รับมอบอำนาจ
 • สำเนา PASSPORT และ WORK PERMIT (กรณีเป็นชาวต่างชาติ)

2.2) หลังจากยื่นหนังสือเรียบร้อยแล้ว เจ้าหน้าที่จะดำเนินการตรวจสอบ  เมื่อถูกต้องจะดำเนินการเพิ่มสิทธิ์ในการเข้าใช้งานระบบ ภายใน 1 – 3 วันทำการ

2.3) ผู้ขอใช้งานมีสิทธิ์ใช้งานระบบสารสนเทศ ตามช่วงเวลาที่ได้รับมอบอำนาจ

ทั้งนี้ หากมอบอำนาจเรียบร้อยแล้ว มีการเปลี่ยนแปลง เช่น ผู้รับมอบอำนาจลาออกหรือย้ายงาน ผู้รับอนุญาต/ผู้ดำเนินการ ต้องแจ้งมายังเจ้าหน้าที่เพื่อขอยกเลิกสิทธิการใช้งานของผู้รับมอบอำนาจท่านนั้นทันที

เอกสารที่ต้องจัดเตรียมก่อนยื่นขอ อย. ออนไลน์

เอกสารที่ต้องจัดเตรียมก่อนยื่นขอ อย. ออนไลน์

เมื่อได้ username และ password เข้าระบบ e-Submission จะสามารถยื่นขอ อย. ออนไลน์ได้ โดยมีเอกสารที่ต้องจัดเตรียมต่างๆ และขั้นตอนในการดำเนินการแบ่งออกเป็น กรณีผลิตภัณฑ์ไม่เกิน 5 รายการต่อ 1 คำขอและ กรณีผลิตภัณฑ์มากกว่า 5 รายการต่อ 1 คำขอ โดยเข้าใช้งานระบบและใช้แบบฆอ.1 สำหรับแบบคำขอโฆษณาอาหารต่อระชาชนทั่วป และ  แบบฆอ.3 สำหรับภาพและข้อความโฆษณา

 1. กรณีผลิตภัณฑ์ไม่เกิน 5 รายการต่อ 1 คำขอ

เอกสารที่ต้องจัดเตรียมก่อนยื่นขอ อย. ออนไลน์

 1. กรณีผลิตภัณฑ์มากกว่า 5 รายการต่อ 1 คำขอ

เอกสารที่ต้องจัดเตรียมก่อนยื่นขอ อย. ออนไลน์

วิธี ขอ อย. ออนไลน์ ผ่านระบบ e-Submission

วิธี ขอ อย. ออนไลน์ ผ่านระบบ e-Submission

โดยสรุปแล้ว ภาพรวมของวิธี ขอ อย. ออนไลน์  คือการให้เข้าสู่ระบบ e-Submission เพื่อเลือกข้อมูล  ดาวน์โหลดไฟล์คำขอ จากนั้นให้ตรวจสอบข้อมูลใบอนุญาตในไฟล์คำขอ แล้วกรอกข้อมูลในไฟล์คำขอ  และอัพโหลดข้อมูลเข้าระบบ

วิธี ขอ อย. ออนไลน์ ผ่านระบบ e-Submission

เมื่อคำขอเข้าสู่การพิจารณาของเจ้าหน้าที่  จะได้ “เลขรับคำขอ” เพื่อใช้ในการติดตามสถานะคำขอ

วิธี ขอ อย. ออนไลน์ ผ่านระบบ e-Submission

เมื่อผู้ยื่นทำการอัพโหลดเอกสารเข้ามาในระบบแล้ว ที่ช่อง “สถานะ” ของตาราง “รายการคำขอ” จะแสดงสถานะของคำขอให้ผู้แจ้งทราบความคืบหน้า

อ้างอิง :

 1. www.sanook.com/health/10717
 2. food.fda.moph.go.th/ESub/index.php
 3. www.fda.moph.go.th/sites/food/pre/Shared%20Documents/การขออนุญาตโฆษณา/คู่มือ/STEP1_E-Ads_manual.pdf
 4. www.fda.moph.go.th/sites/food/pre/SitePages/E-ADS_Step2.aspx
 5. www.fda.moph.go.th/sites/food/pre/Shared%20Documents/การขออนุญาตโฆษณา/คู่มือ/STEP3_E-Ads_manual.pdf
Scroll to Top